KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONSUMENTA

Kim jesteśmy?

BakeryApp Sp. z o.o., z siedzibą: 44–100 Gliwice, ul. S. Konarskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000813693, NIP: 6312688481, REGON: 384867129, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwany dalej „Agentem” lub „My”.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@bakeryapp.pl

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • Zwarcia i wykonywania umowy o świadczenie elektronicznych usług Aplikacji (na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),
  • Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO),
  • Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z kontrahentami, w szczególności w zakresie podatkowym (na postawie Art. 6 (1) c RODO).
 

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: adres e-mail i inne dane dostępowe do konta w Aplikacji,, dane o zakupach dokonanych w Aplikacji i inne dane przekazywane w związku z korzystaniem z Aplikacji, przy czym z wyłączeniem danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie elektronicznych usług Aplikacji jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych zawarcie i wykonywanie zawieranej z Tobą umowy, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, byłyby niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, dostawcom oprogramowania (w tym rozwiązań marketingowych), dostawcom powierzchni serwerowych, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla którego te dane zostały zebrane. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.