REGULAMIN APLIKACJI BAKERYAPP

§ 1
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Adres e-mail Administratora – biuro@bakeryapp.pl;
 2. Administrator – podmiot zarządzający działaniem Aplikacji, tj. BakeryApp Sp. z o.o., z siedzibą: 44–100 Gliwice, ul. S. Konarskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000813693, NIP: 6312688481, REGON: 384867129, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
 3. Aplikacja mobilna (Aplikacja) – oprogramowanie, przeznaczone do instalacji na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet itp.), udostępnione do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) lub App Store (dla systemów iOS), za pomocą którego Klient ma możliwość dokonywania zakupów Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawców;
 4. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;
 5. Klient – dokonująca rejestracji Konta lub posiadająca Konto, osoba fizyczna która ukończyła 13 lat oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także dokonująca ww. czynności osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która w Umowie o świadczenie Usług i Umowie sprzedaży działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – prowadzony dla Klienta w ramach Aplikacji zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu i Hasła lub za pomocą innej autoryzacji określonej Regulaminem, w którym znajdują się dane Klienta i informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, za pomocą którego Klient może korzystać z funkcjonalności Aplikacji;
 8. Login – e-mail Klienta, umożliwiający identyfikację Klienta w Aplikacji, wskazywany przez Klienta samodzielnie podczas procesu rejestracji;
 9. Numer telefonu Administratora – numer telefonu: 789 365 797;
 10. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Administratorem, Sprzedawcą lub Klientem; 
 11. Produkt – wyrób piekarniczy, taki jak w szczególności pieczywo lub bułki;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin o świadczenie Usług i sprzedaż na odległość;
 13. Sprzedawca – przedsiębiorca prezentujący ofertę swoich Produktów w Aplikacji i dokonujący sprzedaży Produktów za pośrednictwem Aplikacji, którego dane są zamieszczone w Aplikacji;
 14. Strona/y – Administrator, Klient i Sprzedawca;
 15. Usługi – elektroniczne usługi polegające na otwarciu Konta Klienta w Aplikacji;
 16. Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktów zgodnie z Zamówieniem Klienta i wydać je, a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny zakupionych Produktów i do odbioru zakupionych Produktów, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Aplikacji);
 17. Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Administrator zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć na rzecz Klienta Usługę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Aplikacji);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów zamawianych przez Klienta, składane poprzez Aplikację.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora Usług poprzez Aplikację, a także zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawców z wykorzystaniem Aplikacji.
 2. Produkty oferowane w Aplikacji nie są Produktami Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo Produktów.
 3. Administrator nie jest stroną Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opisy Produktów, a także za prawdziwość i rzetelności informacji o Produktach, z uwagi na fakt, że ww. opisy i informacje są przygotowywane przez Sprzedawcę dla oferowanych przez niego Produktów.
 5. Sprzedawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem Produktu a jego prezentacją w Aplikacji. Zdjęcia Produktów w Aplikacji mają charakter wyłącznie poglądowy.
 6. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, loga i logotypu Aplikacji, a także wchodzących w skład Aplikacji elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy ofert), oprogramowania Aplikacji oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 7. Informacje o Produktach podane w Aplikacji, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Administratora.

§ 3
Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Aplikacji w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Aplikacji, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Produktów i znaków towarowych.
 3. Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet itp.) działających na systemach operacyjnych Android i iOS. Aplikacja dla sprzedawców nie jest przeznaczona do używania w ramach przeglądarek internetowych.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług poprzez Aplikację

 1. Klient zawiera Umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji. Umowa o świadczenie Usług zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 poniżej.
 2. Klient może posiadać więcej niż jedno Konto. Konto jest przypisywane do adresu e-mail, dlatego niemożliwe jest powtórne otwarcie Konta dla adresu e-mail, do którego jest przypisane Konto.
 3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług poprzez Aplikację należy wypełnić formularz rejestracyjny, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, w tym wskazując Login i Hasło do Aplikacji, przy czym możliwe jest założenie Konta przy wykorzystaniu istniejących kont Google i facebook, a także logowanie się do Konta za pomocą tych kont.
 4. Rejestracji Konta w Aplikacji można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 5. Można kontaktować się z Administratorem:
 1. telefonicznie pod Numerem telefonu Administratora – w godzinach pracy Administratora (9:00 do 17:00) od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. drogą mailową na Adres e-mail Administratora.
 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Jednocześnie z akceptacją Regulaminu Klient zgłasza żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług (założenia i utrzymania Konta) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 2. Po rozpatrzeniu i weryfikacji rejestracji Klienta w Aplikacji, automatycznie tworzone jest Konto Klienta, aKlient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 3. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu rejestracyjnym, a także zaznaczenie wszystkich wymaganych pól. W przypadku niepoprawnego podania danych przez Klienta w procesie rejestracji Konta lub nieoznaczenia wszystkich wymaganych pól, Konto dla takiego Klienta nie jest tworzone.
 4. Dla Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania. Klient może zrezygnować z Usług w każdym czasie składając do Administratora prośbę o usunięcie jego Konta w Aplikacji.

§ 5
Zawarcie umowy sprzedaży poprzez Aplikację

 1. Klient może kupić za pośrednictwem Aplikacji wybrane przez siebie Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail lub powiadomienia w Aplikacji, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów poprzez Aplikację należy uruchomić Aplikację jako zalogowany użytkownik (tj. taki, który posiada aktywne Konto), dokonać wyboru Produktu dostępnego w Aplikacji, a następnie złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
 3. Zamówienia w Aplikacji należy składać najpóźniej do 24 godzin przed ich odbiorem we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i niedziel niehandlowych.
 4. Można kontaktować się ze Sprzedawcą:
 1. telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy wskazanym w Aplikacji – w godzinach pracy Sprzedawcy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Aplikacji.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail lub komunikat w Aplikacji, potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 2. Ceny Produktów podane są w Aplikacji i są cenami brutto.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przy pomocy płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia,
 2. gotówkowo przy odbiorze zamówionych Produktów w punkcie Sprzedawcy.
 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zakupionych Produktów w dacie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W przypadku próby odbioru zamówionych Produktów przed lub po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkty będą dostępne do odbioru i w przypadku ich niedostępności do odbioru Sprzedawca dokonuje gotówkowo zwrotu na rzecz Klienta kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem ceny Produktów, które nie zostały odebrane, natomiast w przypadku kiedy Klient nie zgłosi się po odbiór zakupionych Produktów w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, uiszczona cena Produktów jest zwracana Klientowi tą samą metodą, którą płatność była dokonywana przez Klienta.
 2. Przy odbiorze zakupionych Produktów, Klient jest zobowiązany okazać numer Zamówienia przedstawicielowi Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności zakupionych Produktów, jeżeli Zamówienie zostanie złożone później niż 24 godzin przed planowany odbiorem zmówienia. O braku dostępności Produktów Klient jest informowany przy okazji podjęcia próby odbioru Produktów lub kontaktując się bezpośrednio ze Sprzedawcą. W przypadku kiedy Produkty nie są dostępne u Sprzedawcy w przypadku Zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Sprzedawca zwraca Klientowi dokonaną płatność gotówkowo, a jeżeli Klient nie zgłosi się pod odbiór zakupionych Produktów w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, uiszczona cena Produktów jest zwracana Klientowi tą samą metodą, którą płatność była dokonywana przez Klienta.

§ 6
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Mając na uwadze treść art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem żądający wykonania Usługi (tj. otwarcia Konta w Aplikacji) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 2. Mając na uwadze treść art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem dokonujący zakupu Produktów za pomocą Aplikacji, traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktów, tj. krótszy niż 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 7
Niezgodność Usług lub Produktu z Umową oraz reklamacja Klienta

 1. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta w związku ze świadczeniem Usług należy powiadomić o tym Administratora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Administrator może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Administratora. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta związanych ze sprzedażą Produktów poprzez Aplikację, należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
 1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
 3. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 1. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług lub sprzedaży.
 2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 4 lub 5 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym, polubownym lub tym, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratora; 
 2. skutki korzystania z Aplikacji przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratora okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Aplikacji w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formie pliku PDF).